25 دی 1399

عدد فشارخون شما چه معنایی دارد؟!

عدد فشارخون شما چه معنایی دارد؟! تنها راه فهمیدن فشارخون بالا (HBP) انجام تست فشارخون با استفاده از دستگاه فشارسنج است. مطلع بودن از مقادیر فشارخون […]